KONSEY YÖNETMELİĞİ

GÖNÜLLÜ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Konsey Üyelerinin Yetki ve Görevleri

A- AMAÇ:

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evlerinde en az 1 yıl Gönüllü Başkanlık yapmış kişilerin, hizmet sürelerini tamamladıktan sonra da Kadıköy ve Kadıköylüler için gönüllü hizmetlerine devam etmelerine olanak sağlarken; yönetim şekli ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

B- KAPSAM:

Madde 2:  Bu yönetmelik gönüllü konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar.

C- DAYANAK :

Madde  3:  Bu yönetmelik 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 65. Ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 77. Maddelerine dayanılarak Kadıköy Belediyesi’nin çalışma yönetmeliğine göre çalışır ve kendisine intikal eden konuları karara bağlar.

İKİNCİ BÖLÜM

D- KONSEY, KONSEY ORGANLARI, ÇALIŞMA İLKELERİ, GÖREVLERİ VE TOPLANMA ESASLARI:

Madde 4:Konsey: Konsey Üyeleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evlerinde Gönüllü Başkanlık yapmış, yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamış Kadıköylü vatandaşlarımızdan oluşur.

Madde 5:Gönüllü Konseyi Organları,

a)Konsey

b)Genel Kurul

c)Proje Kurulları

Madde 6: Çalışma İlkeleri:

a)      Çalışmalarda gönüllülüğün, toplumsal faydanın ve katılımın esas olması,

b)      Çalışmalarını Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında, ortak değerlerimiz ve Kadıköylülerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmeleri.

c)       Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmemesi.

d)      Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığının yapılmaması.

Madde 7:Gönüllü Konseyi’nin Görevleri;

a)      Bilgi ve deneyimlerini, zamanını gönüllülük anlayışı içinde,  istenildiğinde yönetim kurulunun da onayı ile Kadıköylülere aktarmak için proje üretir ya da proje kurullarında görev alır.

b)      Kadıköy Belediyesi Gönüllülerine gönüllü üye kazandırılmasında yardımcı olur.

c)       Konsey üyeleri geçmiş deneyimlerinin ışığında, mahallelinin gönüllü evlerinden beklentileri, gönüllülerin mahalleliyle bütünleşmesi konularında görüşlerini konsey toplantılarında yönetim ile paylaşır.

d)      Konsey kendi içerisinde alacağı kararlar çerçevesinde araştırma geliştirme çalışmalarını yapar, sonuçlarını rapor haline getirir.

e)      Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

f)       Kente ilişkin temel stratejiler ve eylem planlarının benimsenmesi, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan bir ortak akıl oluşturmak,

g)      İnsan hakları ve hukukun genel prensiplerine dayanarak katılımcı demokrasi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

h)      Kentin kimliğine ilişkin tarihsel, kültürel ve doğal ve benzeri tüm değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek,

i)        Kentin ihtiyaçları ön planda tutularak, yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı projeleri uygulamak ve desteklemek,

j)        Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden sivil toplumun geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

k)      Kadınların ve gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak,

l)        Engellilere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yolsularla, kimsesizlere yönelik kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri hazırlamak

m)    Park, bahçe, çevre düzenlemeleri ile katı atık ve çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik kent estetiği hizmetleri,

n)      Tüm yaş gruplarını içerisine alan spor hizmetleri,

o)      Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıkların yaşatılarak korunma hizmetleri ve bunun gibi diğer belediye hizmetlerine katkı ve destek amaçlı çalışmalar yapılmasını sağlar.

Madde 8: Konsey Toplanma ve Çalışma Esasları:

a)      Gönüllü Konseyi, Konsey Proje Kurulları ve tüm Konsey Üyelerinin katılımı ile ayda bir defa toplanır.

b)      Her Toplantıda o toplantı için üyeler arasından bir başkan ve bir sekreter seçilir.

c)       Proje Kurulu Sözcüleri, kendi gruplarının projeleri ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapar, üyeler arasında görüş alış verişinde bulunulur.

d)      Toplantı sonunda, konular hakkında bir rapor hazırlanarak toplantı başkanı ve sekreteri tarafından Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna verilir.

e)      Proje Kurulları hazırladıkları projelerini aylık olağan toplantıda Konsey üyelerine sunarlar. Projelerin uygun görülmesinden sonra onaylanmak üzere Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

E-  GENEL KURUL, TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 9:  Genel Kurul: Proje Kurulları ve tüm Konsey Üyelerinin katılımı ile yapılır.

Madde 10: Toplanma ve Çalışma Esasları:

a)      Genel Kurul,  Gönüllü Merkezi'nin daveti ile Yılda bir defa Mayıs ayının ikinci yarısında olağan olarak Gönüllü Konseyi üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, genel kurulunu yapar.

b)       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra üye tam sayısının 1/3 ünden az olmamak kaydı ile aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır. Toplantılar gündemli olarak yapılır.

c)       Genel Kurula proje kurulu üyeleri ve tüm konsey üyeleri katılırlar.

d)      Katılan üyeler arasından toplantıyı yönetmek üzere başkan, sekreter ve bir üyeden oluşan divan kurulu oluşturulur.

e)       Genel kurulda, proje kurullarının sözcüleri geçen dönem faaliyetlerini okur ve bir rapor olarak sunar. Sunulan rapor üzerinde varsa görüşler alınır.

f)       Bir sonraki dönemin yeni projeleri ile devam edecek projeler genel kurul üyelerine bir rapor hallinde sunulur ve yeni proje grupları oluşur.

g)      Divan Kurulu tarafından Genel Kurul sonuç raporu hazırlanır, imzalanarak Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

F-      PROJE KURULLARI, OLUŞUMU, TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI,

Madde 10: Proje Kurulu: Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda proje geliştiren Konsey Üyelerinin bir araya gelmesinden oluşan hizmet gruplarıdır.

Madde 11:Proje Kurullarının Oluşumu ve Görevleri:

a)      Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortak bir proje etrafında birleşen, Gönüllü Konseyi Üyeleri, düşüncelerini projelendirerek, hizmette çalışacak üye isimleri ile birlikte Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu’na sunarlar.

b)      Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulunca onaylanan proje ve proje grupları Genel Kurula sunulduktan sonra göreve başlar, proje amaçları doğrultusunda çalışma planları hazırlar ve uygular.

c)       Proje Kurulları 1 yıl süre ile göreve gelir. Seçilen Proje Kurulu en az 5 kişiden oluşur.

d)       1 Konsey üyesi en fazla 2 Proje Kurulunda yer alabilir.

e)       Proje Kurullarında 1 grup sözcüsü, 1 sekreter ve üyeler bulunur.

f)       Proje Kurulları üyeleri Genel Kurula ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

g)      Proje bitiminde,  hizmet hakkında bir rapor görselleri ile birlikte Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 12:  Proje Sözcünün Görevleri:

a)      Proje Kurulu üyeleri arasından seçilir.

b)       “Proje Kurulları Toplantısı” ve kurulunu temsilen katılır, hizmet ve projelerini anlatır.

c)        Kurullar sözcüsünü kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantı ile değiştirebilir. Proje Kurulları Toplantılarına bu suretle farklı sözcüler de gönderebilir.

d)       Proje Kurullarındaki üye sayıları 3’ün altına düşerse kurul kapanır, kapanan Proje Kurulu üyeleri farklı Proje Kurullarına 2 kurulu aşmamak kaydı ile katılabilirler.

Madde 13: Sekreterin Görevleri:

a)      Proje Kurulu üyeleri arasından seçilir.

b)      Toplantı tutanaklarını tutar, grup içerisindeki iletişimden ve yazışmadan sorumludur.

Madde 14: Proje Kurulu Toplanma Esasları :

a)      Proje kurulları toplantısı ayda en az bir kez gerçekleştirilir. Gerektiğinde istenildiği kadar toplanabilir.

b)      Bu toplantıda Proje kurullarının çalışmaları görüşülür, karara bağlanır.

c)       Gerçekleştirilmesi istenen projeler Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna incelenmesi ve onayı için gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

G-  ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 15:

a)      Gönüllünün isteğine bağlı sona ermesi ile

b)      Gönüllü Yönetmeliğine ve ortak anlayışa aykırı davranış ve tutumları nedeniyle Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Madde 16: Bu yönetmelik genel kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

Geri