GÖNÜLLÜ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı “Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin Çalışma Yönetmeliği” nin işleyişi ile ilgili esasları, görev ve sorumlulukları ile yetkilerini belirlemektir.

KAPSAM MADDE 2

Kadıköy Gönüllüleri dil, din, ırk ve siyasal görüş ayırımı gözetmeden kültür, turizm ve sosyal hizmetleriyle gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar. Kadıköy ve Kadıköylülerin sağlık ve mutluluğu için hizmetler, projeler üretmek gönüllülük esaslarına göre maddi kazanç beklemeksizin katılımın sağlanmasıdır.

KURULUŞ VE DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 65 inci ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4


Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan : Belediye Başkanı

b) Müdürlük : Özel Kalem Müdürlüğünü

c) Gönüllü : Kadıköy Belediyesi Gönüllülerini

d) Sorumlu : Gönüllü Evi Grubu sorumlusunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bina, Fiziksel Koşullar

Fiziksel Koşullar

MADDE 5

Gönüllü Danışma ve Dayanışma Merkezi

1) Yönetim Kurulu Ofisi

2) Koordinasyon Merkezi, Mali İşler Ofisi

3) Merkez Sekreteryası

4) Eğitim Odaları

5)Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Ofisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı, İşleyiş İlkeleri Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 6

İLKELER


1) Atatürk ilke ve ideallerini tüm boyutları ile yaşatmak için Kadıköylülere yönelik çalışmalar yapmak.

2) Kadıköylüler arasındaki tanışıklık, birlik ve dayanışmayı arttırmak.

3) Kadıköylülük bilincini geliştirmek.

4) Kadıköylü gençlerin Kadıköy’ü daha çok sevmesi ve hizmet etmesi için işbirliği yapmak.

5) Kadıköylü yaşlıların daha huzurlu ve mutlu yaşam sürdürmeleri için programlar düzenlemek.

6) Kadıköy’ün kültür ve sanat yaşamına etkin katkılarda bulunmak.

7) Kadıköy’de çevre bilincini geliştirmek ve koruyucu önlemler almak.

8) Kadıköylü’nün daha sağlıklı yaşayabilmesi için hizmet vermek, sağlık, eğitim ve spor çalışmalarını teşvik etmek. Bu hizmetler için gönüllü evlerinde eğitsel çalışmalar yapmak.

9) Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler arasındaki iletişime yardımcı olmak.

10) Kadıköy Belediyesi hizmetlerine gönüllü katılımını sağlamak.

11) Yukarıdaki amaçların kendi mahallelerinde başarı ile gerçekleşmesi ve mahalle sakinlerinin bu amaçları paylaşması için çaba sarf etmek.

12) Belediye sosyal projelerinin halk tarafından bilinirliliğini arttırmak adına çalışmalar yürütmek.

13) Belediye birimleri ile işbirliği yaparak halktan alınan istek, dilek, şikayet vs. konuları doğrudan iletmek.

MADDE 7

ÜYELİK


Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri arasına katılabilmek için

1) 18 yaşını bitirmek ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

2) Atatürk ilkelerine bağlı olmak.

3) Kadıköy`e hizmet için ayıracak zamana, maddi ve manevi imkânlara sahip bulunmak.

4) Dernekler kanununa göre derneklere üye olabilme niteliklerine sahip bulunmak.

MADDE 8

ÜYELİK İŞLEMLERİ


1) Bir Kadıköy Belediyesi Gönüllüsü tarafından önerilmek.

2) En az 3 ay süre ile mahalle komitelerinde hizmet çalışmalarına katılmak.

3) Katılım formunu doldurup imzalamak.

4) Gönüllü Danışma ve Dayanışma Merkezinde verilen gönüllülük eğitimini almış bulunmak.

5) Her gönüllü kendi evinin bulunduğu mahallede hizmet eder. Ancak kendi mahallesinde gönüllü grubu oluşmamışsa evine en yakın mahallede hizmet verebilir. İki ayrı mahallenin gönüllü biriminde bulunamaz. Evini değiştirse de eski mahallesinden ayrılıp yeni mahallesinin gönüllü grubuna katılır.

6) Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezinin vereceği kimlik kartına sahip olma.

MADDE 9

ÜYE HAK VE SORUMLULUKLARI


1) Gönüllü olan her Kadıköylü Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulunun tanıdığı haklardan yararlanır.

2) Kadıköy ve Kadıköylü’ye hizmet çabalarına mahalle birimi içinde katılır.

3) Üyeliğe kabul edilen her gönüllüye Yönetim Kurulu’nun imza ve onayı ile resimli kimlik kartı verilir. Kart Yönetim Kurulu’nun saptadığı tarihlerde yenilenir. Yeni kurulan mahalle birimlerinde kuruluştan itibaren en az üç ay geçtikten ve üyenin üç ay içinde ilgisi mahalle yönetim kurulunca yeterli görülüp kabul edildikten sonra kimlik kartı verilir.

MADDE 10

Üyelikten Ayrılma :


Her gönüllü çalıştığı komite başkanlığına yazılı istifasını ve tanıtım kartını iade etmek suretiyle üyelikten ayrılabilir.

MADDE 11

Üyelikten Çıkarılma :


1) Komite toplantılarına geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç kere veya bir dönem içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan.

2) Komite hizmetlerinde görev almayan.

3) Komite amaç ve çalışmalarına uyum sağlamayan.

4) Yönetim Kurulu’nun karar ve uyarılarına aykırı davranışta bulunan.

5) Komitelerin müşterek çalışmalardan işbirliğine zarar veren.

6) Bu yönetmelikte öngörülen yardımlaşma ve dayanışma ilkelerine uyum sağlamayan.

7) Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Merkez Yönetim Kurulu ve Mahalle Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden gönüllüler, komite Başkanının veya Mahalle Yönetim Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve tanıtım kartı iptal edilir.

MADDE 12

GÖNÜLLÜ EĞİTİM VE DAYANIŞMA MERKEZİ ORGAZİSAZYON


Organizasyon Yapısı

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Başkanı Kadıköy Belediye Başkanıdır. Başkan Adına yürütücü Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğüdür. Kadıköy Belediye Başkanı verdiği yetkiler dahilinde Gönüllü Koordinasyonunu Kadıköy Gönüllü Eğitim ve Dayanışma Merkezi sağlar.

Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi

Kadıköy Belediye Gönüllülerini yönetmek üzere Merkez Yönetim kurulu oluşturulur. Yönetim kurulunu Belediye Başkanı atar. Müdürlüğe gelen talepler öncelikle Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezinden geçer.Yeni üyelere merkez tarafından organize edilen eğitimler, katılım formları ve kimlik kartı verilir.

a) Merkez Yönetim Kurulu,

b) İdari ve Mali İşler Koordinasyonu

c) Merkez Sekretaryası

d) Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Ofisinden oluşur.

Yönetim Kurulu Kadıköy Belediye Başkanı tarafından iki yılda bir atanan ve daha önce mahalle birimlerinde en az iki yıl görev yapmış 5 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeliği değişikliği Belediye Başkanının ataması ile olur. Merkez yönetim kurulu haftada bir kez toplanır.

Her iki yılda bir yeni atama yazılı olarak yapılır.

Göreve atamalar iki yılda bir Haziran ayında yapılır. Atanan yönetim kurulu üyeleri 1 Temmuz’da göreve başlar. Yönetim kurulu Temmuz ayında yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında koordinatörleri belirler. Bu koordinatörlükler

a) Belediye İşbirliği ve Projeleri Koordinatörlüğü,

b) Kültür Sanat Koordinatörlüğü,

c) Spor Koordinatörlüğü,

d) Gönüllü Eğitimi Koordinatörlüğü

e) Mahalle gönüllüleri ve Komite Başkanları iletişim ve koordinasyon koordinatörlüğüdür.

MADDE 13

MAHALLE GÖNÜLLÜ EVLERİ


Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Mahalle Birimi Organları

Genel Kurul, Mahalle Yönetim Kurulu, Komiteleridir

Genel Kurul

Mahalleye mensup Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin katılımı ile oluşur. Her yıl Haziran ayında olağan olarak toplanır. Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulu veya Mahalle Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla olağanüstü toplantı yapabilir.

Toplantılarını çoğunluk aramasızın yapar, ancak komitelerin en az ¾ ünün bir üye ile dahi olsa temsili şarttır. Kararlarını katılanları çoğunluğu ile alır.

Olağan Genel Kurulda

1) Geçmiş dönemin hizmet raporu sunulur oylanır.

2) Gelecek dönemin hizmet programı görüşülür oylanır.

Mahalle Yönetim Kurulu

Mahalle Gönüllü Sorumlusu, sorumlu yardımcısı, sekreter ve komite sorumlularından oluşur.

Her ay en az iki kere olağan, gerektiğinde olağan üstü toplanır. Komitelerin aylık çalışmaların görüşür genel hedefler ve gönüllülerin hizmetleri ile ilgili gereken tüm kararları alır.

Mahalle Gönüllü Sorumlusu

Gönüllüler arasından Kadıköy Gönüllüleri Merkez Yönetim Kurulu oluru ve Başkan onayı ile bir yıl görev yapmak üzere atanır. Sorumlu atanabilmek için en az bir dönem sorumlu yardımcılığı, sekreterlik veya komite başkanlığı yapmak gerekir.

Bir gönüllü en fazla iki dönem Mahalle Gönüllü Sorumlusu olabilir. Tekrar aynı göreve atanamaz.

Görev ve Yetkileri

1) Gönüllülerin hizmet hedeflerini hazırlamak ve yönlendirmek.

2) Komitelerin hizmet çalışmalarını denetlemek ve önerilerde bulunmak.

3) Komite başkanlarının seçilmelerini onaylamak ve gerektiğinde görevden almak.

4) Gönüllüleri temsil etmek ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek.

5) Belediye birimleri ile gerekli çalışmaları sürdürmek.

6) Gönüllülerin çoğalması ve başarılı olması için çalışmak, yeni komitelerin oluşmasına önderlik yapmak.

7) Aynı amacı paylaşan sivil toplum kuruluşları ile Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkez Yönetim Kurulunun onayını alarak birlikte hizmet üretmek.

Mahalle Gönüllü Sorumlu Yardımcısı veya Yardımcıları

Gönüllüler arasında bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından en az bir en çok iki yardımcı atanır. Sorumlu Yardımcısı atanabilmek için en az bir dönem sekreterlik veya komite başkanlığı yapmak gerekir.

Görev ve Yetkileri

1) Sorumlunun bulunmadığı yer ve zamanlarda başkana ait görevleri vekaleten yürütür.

2) Sorumlunun verdiği diğer görevleri yapar.

SEKRETERYA

Sorumlu tarafından atanan sekreter ve yeteri kadar yardımcıdan oluşur.

Görev ve Yetkileri

1) Yönetim Kurulu toplantılarının kararlarını yazar ve her türlü yazışmalarını yürütür.

2) Üyelik işlemlerini yürütür ve kayıtlarını tutar.

3) Komite raporlarını ve devam çizelgelerin toplar ve değerlendirme sonuçlarını sorumluya sunar.

4) Üyeler arasındaki ilişkilerin düzenle yürümesi için gereken önlemleri alır, telefon zincirlerini hazırlar ve çalışmasını izler.

KOMİTELER

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin hizmetlerinin programlandığı gerçekleştirildiği ve sonuçlarının değerlendirildiği kurullardır.Üyeler hizmet verecekleri komiteyi seçmekte özgürdür. Her üye dilerse birden fazla komitede hizmet verebilir.

Komiteler her ay en az iki kere toplanır, hizmetlerini görüşürler. Genel Kurulu izleyen ilk toplantılarında kendi aralarından bir komite başkanı seçerler. Sorumlu, sorumlu yardımcısı ve sekretere atamayla görev verir.

Her komite çalışma programını hazırlamak ve dönem sonunda da sonuçları yönetim kurulu başkanına sunmakla görevlidir.

Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile yeni hizmetler için yeni komiteler kurulur.

Yönetim kurulu komitelerin görev tanımlarını hazırlar ve gereken değişiklikleri yapar.

MADDE 14

MALİ İŞLER


Mahalle Gönüllü evlerinde paraya yönelik iş, hizmet ve programlar yapılamaz.

Gönüllü hizmetleri daha ziyade kişisel emek, zaman ve yaratıcılığa dayanan hizmetlerdir.

Harcama gerektiren hizmetlerin giderleri Kadıköy Belediyesi tarafından karşılanır.

MADDE 15

DEFTERLER


Gönüllüler, üye kayıt ve karar defterleri tutarlar. Komite çalışmalarının raporları ise değerlendirilmek üzere saklanır.

1) Üye Kayıt Defteri

Üye ile ilgili kişisel bilgileri ve gönüllü kartının numarasını ve geçerlilik tarihini içerir. Mahalle gönüllülerine verilen kartların Kadıköy Belediyesine bağlı gönüllü Merkezi’nde kaydı tutulur.

2) Karar Defteri

Yönetim Kurulu toplantılarının kararları toplantı esnasında yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır.

3) İletişim ve Rapor Dosyası

Komitelerin toplantı katılım çizelgesi, toplantı tutanakları ve etkinlik raporları bu dosyaya konur. Böylece komiteler arası iletişim ve yönetim çalışmaları kolaylaştırılır.

MADDE 16

HİZMET DÖNEMİ


Gönüllülerin hizmet dönemi 01 Eylül – 30 Haziran tarihleri arasındadır.

MADDE 17

YÖNETSEL İLİŞKİLER


1) Gönüllülerin tüm hizmetleri ve yönetim kurulu kararları Kadıköy Belediye Başkanı ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulunun denetimine tabidir.

2) Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllüleri Kadıköy Belediye Başkanı ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna bağlı bir hizmet birimidir. Yıllık programlarının ve hizmet projelerinin hazırlanma ve uygulanmasında Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu kararlarına uymak ve Kadıköy Belediye Başkanı ile uyum içinde bulunmak zorundadırlar.

3) Mahallede görev alan üyelerin sıfatı “Kadıköy Belediyesi Gönüllüsü” dür. Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulunda tüm Kadıköy için düzenlenen hizmet projelerinin başarısı için çaba sarf eder ve bu kararların kendi mahallelerinde uygulayıcısı ve izleyicisi olurlar.

4) Mahalle gönüllü birimleri ile ilişkileri Kadıköy Belediye Başkanı adına Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu yürütür.

MADDE 18

YÖNETMELİKTEKİ HÜKÜM EKSİKLİKLERİ


Bu yönetmelik özet olarak hazırlandığından hüküm eksikliklerinde ve çözüm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu’na başvurulur.

MADDE 19

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ


Bu yönetmeliği ancak Kadıköy Belediye Başkanı değiştirebilir. Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu veya Mahalle Gönüllüleri Genel Kurulu değişiklik önerisi kabul edip Kadıköy Belediye Başkanına sunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 20


Bu yönetmelik Kadıköy Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21


Bu Yönergenin hükümlerini Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürlüğü yürütür.

Geri